De schoolstraat: wat moet je weten?

Concept uit Italië

Om de verkeersveiligheid in de schoolomgeving te verhogen en het chaotisch parkeren en stilstaan van wagens in de schoolbuurt uit te sluiten, hebben enkele steden en gemeenten de 'schoolstraat' ingevoerd. Vooral de stad Gent nam hierin een voortrekkersrol en introduceerde dit relatief onbekend concept in Vlaanderen.
Het concept komt uit de Noord-Italiaanse stad Bolzano waar dit systeem al sinds 1989 succesvol wordt toegepast.
Toch stuitte de invoering van een 'schoolstraat' in Vlaanderen op een aantal beperkingen o.a. het gebrek aan enig juridisch statuut.

Een nieuw KB

Hieraan werd nu het passende gevolg gegeven door het KB van 02/09/2018 (Belgisch Staatsblad 10/10/2018) dat het KB van 01/12/1975 houdende reglement op de politie van het wegverkeer wijzigt en de schoolstraat op de openbare weg invoert.
De wet definieert een 'schoolstraat' als een "openbare weg in de nabijheid van een onderwijsinstelling waar tijdelijk en tijdens bepaalde uren aan de toegangen een verplaatsbare afsluiting geplaatst is met het verkeersbord C3 voorzien van een onderbord met daarop de vermelding 'schoolstraat'."
Verder vermeldt de wet dat in schoolstraten de openbare weg voorbehouden is voor fietsers en voetgangers. Alleen bestuurders die in de straat wonen of er hun garage hebben (+ prioritaire voertuigen) hebben toegang tot de 'schoolstraat' mits ze stapvoets zijden en voorrang verlenen aan voetgangers en fietsers.

Bakfietsen welkom? 

Toch lieten onlangs pientere navorsers van deze wet (waaronder de Fietsersbond) in een persbericht weten dat bakfietsen met 3 wielen niet welkom zijn in een schoolstraat en dus een bekeuring riskeren. Want het KB spreekt enkel over fietsen: een fiets heeft maximum 2 wielen! Zodra er meer dan 2 wielen zijn, wordt in het verkeersreglement over rijwielen gesproken. En deze zijn niet in het KB opgenomen.

Ik heb uiteraard begrip voor deze strikte en afgelijnde interpretatie van de wet, maar opteer zelf voor de ruime interpretatie waarin de 'geest van de wet' centraal staat.
Immers, in de wet worden onder 'rijwielen' zowel fietsen, driewielers en vierwielers gedefinieerd, zodat m.i. het KB bij uitbreiding ook op de bakfietsen met 3 wielen van toepassing is nu ze op dezelfde lijn in de wet worden genoemd.

Hoe dan ook, los van het juridisch gebakkelei, moeten we erkennen dat de invoering van de 'schoolstraat' een nieuwe stap is om onze kinderen veilig en behouden naar school te laten fietsen.

Aandachtspunten

Overweegt een school de invoering van een 'schoolstraat', dan kan ze niet zomaar op eigen initiatief  de straat afsluiten. Er is eerst overleg nodig met de plaatselijke autoriteiten die uiteraard hun toestemming moeten verlenen.  Het kan immers niet zijn dat een zeer drukke en strategische plaatselijke weg tijdelijk 'verkeersvrij' wordt gemaakt zonder te zoeken naar alternatieven.
Zoek als school zeker ook een draagvlak en voer een testperiode in. Zo kan een schoolstraat een duurzaam gegeven worden.

Heeft uw school interesse ? 

Neem dan contact op met ons om je goed voor te bereiden of boek onze voordracht voor ouders en schoolteams rond verkeersveiligheid. Onze fietsende kinderen verdienen dit.

16/11/2018