Oversteekplaats fietsers: geen voorrang!

Het bord geeft fietsers geen absolute voorrang. Want:  

Artikel 43.3 Wegcode bepaalt dat "fietsers zich slechts voorzichtig op een oversteekplaats mogen begeven met inachtneming van de naderende voertuigen".

Artikel 40ter Wegcode bepaalt dan weer dat "een bestuurder van een auto of van een  motorfiets een oversteekplaats slechts met matige snelheid mag naderen teneinde de weggebruikers die zich erop bevinden niet in gevaar te brengen of te hinderen wanneer zij het oversteken van de rijbaan met een normale snelheid beëindigen".

Bovendien gelden ook de regels van de voorrangsplicht vermeld in art. 12.4 Wegcode (hij die een manoeuvre uitvoert, moet voorrang verlenen aan de andere weggebruikers), hetgeen de situatie nog complexer maakt.

Verschillende interpretaties 

Concreet betekent dit dus dat deze wetsbepalingen moeten toegepast worden op fietsers enerzijds en bestuurders van naderende voertuigen anderzijds: onnodig te melden dat dit tot conflicterende  interpretaties leidt en deze regels dus in elk concreet geval moeten getoetst worden aan de feitelijke omstandigheden.

Diverse aanduidingen 

De bijzondere wegmarkering (blokken) die de oversteekplaats in het verleden aanduidde, leidde vaak tot ongevallen omdat fietsers deze markering gelijk stelden met een 'zebrapad'.....niet dus!  Om deze reden werden de blokmarkeringen gaandeweg verwijderd en pasten lokale wegbeheerders de aanduiding van de oversteekplaats op hun eigen manier in, met onduidelijkheid en verwarring tot gevolg. 

Akkoord

Zeer recent hebben Fietsberaad Vlaanderen en het AWV (Agentschap Wegen en Verkeer) een akkoord bereikt om naar de toekomst toe de oversteekplaatsen opnieuw te harmoniseren en anders te markeren zonder aan fietsers de indruk van voorrang te suggereren.

Hopelijk kan deze maatregel het aantal ongevallen op deze oversteekplaatsen sterk reduceren.

17/04/2019